Sosyal Bilimler Enstitüsü
Öğrenci Kabulü

Yüksek lisans programına başvuru
MADDE 6 –

 

(1) Tezli yüksek lisans programına başvuru esasları şunlardır:

 

a) Adayların bir lisans derecesine sahip olmaları veya lisans eğitimini başarıyla sürdüren ancak o dönem sonunda
mezun olabilecek durumda olmaları gerekir.

 

b) Adayların başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları veya
YÖK’çe ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sınavdan eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar
fakültelerinin ve konservatuvarın anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

 

c) Tezli yüksek lisans programlarına başvuru için yabancı dil puanı ve belgesi istenip istenmeyeceği ve taban
puanları enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu tarafından önerilir. Enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayıyla
belirlenir.

 

ç) Yabancı dil puanının başvuru şartı olarak aranması halinde; ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil
sınavlarından asgari 40 puan alınması ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından bunun muadili puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre
gerekirse yükseltilmesine senato karar verir.

 

(2) Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için ALES ve yabancı dil şartı aranmaz.

 

Doktora programına başvuru
MADDE 7 –

 

(1) Adayların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir.

 

(2) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden 3
veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 tam puan almış olmaları
gerekir.

 

(3) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans
diplomasına veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip
olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekir.

 

(4) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

 

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil
sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya muadili bir puan alınması
zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato karar verir.

 

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans
diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan
türünde 55 tam puana sahip olmaları gerekir.

 

(7) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunu olmayanların tezli
yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in
sayısal puan türünde 55 tam puana sahip olmaları gerekir.

 

(8) Temel tıp puanı, TUS’ta temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp
bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

 

Sanatta yeterlik programına başvuru
MADDE 8 –

 

(1) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans
diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer
programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en
az 55 tam puan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 tam puan almış olmaları
gerekir.

 

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4
üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir.

 

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî
yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya muadili bir
puan alması gerekir.

 

Değerlendirme ve öğrenci kabulü
MADDE 9 –

 

(1) Lisansüstü programlara başvuran adaylardan başvurularının uygunluğu enstitü müdürlüğünce
onaylananlar mülakat/yetenek ve/veya yazılı sınava alınırlar. Bu sınavlara girmeyen aday başarısız sayılır.

 

(2) Anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik başvurularını
değerlendirmek, mülakat/yetenek ve/veya yazılı sınavı yapmak için, öncelikle ilgili anabilim/anasanat dalı öğretim
üyeleri arasından üç veya beş asıl, iki yedek öğretim üyesi jüri olarak önerilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından
onaylanır.

 

(3) Adaylar, ilanda belirtilen yer ve zamanda, başvurdukları enstitü anabilim/anasanat dalında sınava alınır.
Sınava ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının akademik kurul üyeleri izleyici olarak katılabilir, ancak değerlendirme
sırasında salonda yalnızca değerlendirme jürisi bulunur. Bu değerlendirmede başarılı olanlar kontenjan dahilinde en
yüksek nota göre sıralanarak belirlenir. Başarılı olanların sayısı, ilan edilen kontenjandan fazla ise, bunlar yedek olarak
sıralanır. Başarı notunun eşitliği halinde ALES puanı sıralaması esas alınır. Sıralama listesi, değerlendirme jürisince
tutanak biçiminde imzalandıktan sonra jüri başkanınca mülakat/yetenek ve/veya yazılı sınavını izleyen ilk iş günü içinde
enstitü müdürlüğüne teslim edilir. Sınav sonuçları, enstitü yönetim kurulunca onaylanır ve enstitü müdürlüğü tarafından
ilan edilir.

 

Yüksek lisans programına öğrenci kabulü
MADDE 10 –

 

(1) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı notunun hesaplanmasında; ALES
puanına %50, lisans mezuniyet notuna %20, mülakat/yetenek ve/veya yazılı sınav sonucuna %20 ve yabancı dil puanına
%10 ağırlık verilir. Yabancı dil puanının başvuru koşulu olarak aranmadığı programlarda başarı notunun
hesaplanmasında, ALES puanına %50, lisans mezuniyet notuna %25, mülakat/yetenek ve/veya yazılı sınav sonucuna
%25 ağırlık verilir. Mülakat/yetenek ve/veya yazılı sınav sonucundan 50 puanın altında alan aday başarısız sayılır.

 

(2) Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı notu olarak lisans mezuniyet notu dikkate alınır.
Ancak enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü kurulu kararıyla mülakat sınavı da yapılabilir.
Mülakat sınavının yapılması durumunda lisans mezuniyet notuna %70, mülakat sonucuna %30 ağırlık verilir.

 

(3) Güzel sanatlar fakültesi anasanat dalları yüksek lisans programları için ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.
Buraya başvuran adayların giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; lisans mezuniyet notuna %20, yetenek sınavı
puanına %50, mülakat sonucuna %20 ve yabancı dil puanına %10 ağırlık verilir. Yabancı dil puanının başvuru koşulu
olarak aranmadığı programlarda başarı notunun hesaplanmasında lisans mezuniyet notuna %25, yetenek sınavı puanına
%50, mülakat/yetenek sonucuna %25 ağırlık verilir. Mülakat/yetenek ve/veya yazılı sınav sonucundan 50 puanın altında
alan aday başarısız sayılır.

 

(4) Yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için başarı notunun en az 65 olması gerekir.

 

Doktora programına öğrenci kabulü
MADDE 11 –

 

(1) Doktora programına öğrenci kabulünde başarı notunun hesaplanmasında; lisans derecesi ile
başvuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların tezli yüksek lisans mezuniyet notuna %20, ALES veya
temel tıp puanına %50, mülakat/yetenek ve/veya yazılı sınav sonucuna %20 ve yabancı dil puanına %10 ağırlık verilir.
Mülakat/yetenek ve/veya yazılı sınavından 60 puanın altında alan aday başarısız sayılır.

 

(2) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran tıp fakültesi mezunlarının TUS’tan en az 50 temel
tıp puanı almış olmaları veya ALES’in sayısal kısımdan en az 65 puan almaları gerekir. Bu durumda adayın TUS temel
tıp puanının değerlendirme ağırlığı %50’dir.

 

(3) Doktora programlarına kabul edilebilmek için başarı notunun en az 70 olması gerekir.

 

Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulü
MADDE 12 –

 

(1) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde başarı notunun hesaplanmasında; lisans
derecesi ile başvuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların tezli yüksek lisans mezuniyet notuna % 20,
ALES puanına %50, mülakat/yazılı sınav sonucuna %20 ve yabancı dil puanına %10 ağırlık verilir. Mülakat/yazılı
sınavından 60 puanın altında alan aday başarısız sayılır.

 

(2) Sanatta yeterlik programlarına kabul edilebilmek için başarı notunun en az 70 olması gerekir.

 

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 13 –

 

(1) Bilimsel hazırlık programı, aşağıda belirtilen adaylar için enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla uygulanabilir:
a) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul
edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,
b) Lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek
lisans veya doktora programı adayları.

 

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler 6 krediden az ve 21 krediden fazla olmamak
koşuluyla, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından
onaylanan üç öğretim üyesinden oluşan bilimsel hazırlık komitesi tarafından önerilir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile
kesinleşir. Bilimsel hazırlık komitesinin görev süresi üç yıl olup, komite üyeleri bir sonraki dönemde yeniden
görevlendirilebilir. Belirtilen süreler içinde öğretim üyesinin komite üyeliğinden ayrılmak istemesi veya enstitü
anabilim/anasanat dalından ayrılması durumunda bilimsel hazırlık komitesine yeni üye önerilir.

 

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli
görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı
sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa
yönelik dersler de alabilir.

 

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez.
Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu
programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

 

(5) Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınması öngörülen dersler, yüksek lisans programı için öğrencinin
daha önce almış olsa da lisans derslerinden, doktora programı için ise öğrencinin daha önce almış olsa da lisans ve/veya
yüksek lisans derslerinden, içerikleri de dikkate alınarak bilimsel hazırlık komitesi tarafından, en geç akademik takvimde
belirtilen ders kayıt döneminin başında belirlenerek enstitüye bildirilir.

 

(6) Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan dersler için ilgili dersin verildiği programdaki devam ve başarı
değerlendirme koşulları uygulanır, dersten koşullu geçme kabul edilmez.

 

(7) Bilimsel hazırlık dersleri transkript belgesinde görünür ancak, lisansüstü not ortalamasında hesaba katılmaz.

 

(8) Bu Yönetmelikte belirtilen süre içinde bilimsel hazırlık programından başarılı sayılmak için enstitü yönetim
kurulu tarafından onaylanan tüm derslerden başarılı olunması gerekir.

 

Özel öğrenci kabulü
MADDE 14 –

 

(1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak
isteyenler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının onayı ile enstitüye kayıtlı en az bir lisansüstü öğrencinin seçmiş olduğu
lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından
yararlanamaz; ancak Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına
uymak zorundadırlar.

 

(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı
geçemez.

 

(3) Özel öğrenci kontenjanını, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı lisansüstü kontenjanlarıyla birlikte
önerir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı
yapılmaz. Müracaatların belirlenen kontenjanlardan fazla olması durumunda tezli yüksek lisans programı için lisans
düzeyindeki, doktora ve sanatta yeterlik programları için tezli yüksek lisans düzeyindeki başarı not ortalamasına göre
ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile sıralama yapılır. Kabul edilen öğrencilerin alacağı dersler ve
programa kabulü enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

 

(4) Özel öğrenciler, her yarıyılın başında kontenjanlara başvurmak ve başvuruları kabul edilmesi halinde
alacakları derslerin ücretlerini Üniversiteye ödeyerek kayıt yaptırmak zorundadırlar.

 

(5) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin
muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

 

(6) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde o ders için ödedikleri ücret iade
edilmez.

 

(7) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak talepleri halinde aldıkları dersleri ve notları gösteren
özel öğrencilik statüsünü de belirten bir belge verilebilir.

 

Eğitimini yurt dışında tamamlayan öğrenciler
MADDE 15 –

 

(1) Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü
programlara başvurularında aşağıdaki koşulların da sağlanmış olması gerekir:

 

a) Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyrukluların Türkçe yeterlik sınavını yapmakla görevli resmi
kuruluşların yaptığı sınavları C1 düzeyinde başarmaları gerekir.

 

b) Doktora veya sanatta yeterlik için Türk ve yabancı uyrukluların, anadilleri dışında İngilizce, Arapça, Rusça,
Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 55 puan veya bu puana
eşdeğer bir puan almaları gerekir.

 

c) Eğitimini yurt dışında tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adaylar bu Yönetmelikte belirtilen ALES taban
puanına veya bu puana karşılık gösterilen ve eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavların puanı ile başvuru yapar.

 

ç) Eğitimini yurt dışında tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvurabilmek
için YÖK’ten denklik belgesi de almaları gerekir.

 

Yatay geçiş ve değişim programları yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 16 –

 

(1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim
kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlarına
enstitü yönetim kurulunun kararı ile yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yolu ile başvuran öğrencinin
başvuru dosyası ilgili anabilim/anasanat dalı görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Öğrenciler
Üniversitenin lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yolu ile ilan edilen kontenjan sayısınca kabul edilebilir. Yatay
geçiş için öğrencilerin, ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması ve geldikleri programda devam ettikleri
derslerin tamamını başarmış olmaları ve bu derslerden başarı notu ortalamasının yüksek lisans için 100 tam puan
üzerinden en az 70, doktora için 100 tam puan üzerinden en az 75 veya eşdeğeri puan almış olmaları gerekir. Yatay
geçişler, ancak yarıyıl başlarında ders seçme süresi içerisinde yapılabilir. Öğrencinin kabul edildiği programlardaki
intibakına anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca karar verilir.

 

(2) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenciye bu Yönetmelikteki danışman atama koşullarına uygun olarak
enstitü yönetim kurulu kararı ile bir danışman atanır.

 

(3) Yurt içi/yurt dışı öğrenci değişim programlarına ilişkin uygulamalar, ilgili mevzuat ve Senatonun belirlediği
esaslar çerçevesinde yürütülür.

 

Lisansüstü programlar arası geçiş
MADDE 17 –

 

(1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca
tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına
geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli
yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.