Araştırma Etik Kurulları
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
Girişimsel olmayan klinik  araştırmalar etik kuruluna başvurular için;

                                   

 • Etik Kurul her ayın 4. haftasında toplanır.
        
 • Başvurular her ayın ilk üç haftası içerisinde yapılmalıdır. 4. hafta yapılan başvurular o ay yapılan toplantıda değerlendirmeye alınmaz.
         
 • Başvuru dosyası, tüm evrakların imzalı kopyalarını içeren bir adet CD (CD’nin üzerine Sorumlu Araştırmacının ismi yazılmalıdır) ve mavi telli dosya ile Etik Kurul Sekreterliğine teslim edilmelidir.
       
 • Onam formu hariç tüm belgeler Times New Roman karakteri ile,12 punto ve 1,5 satır aralığı şeklinde yazılacaktır.
       
 • Başvurular elden teslim edilmek zorundadır.
        
 • Gerekli olduğu durumlarda etik kurul başkanlığı tarafından araştırmanın yapılacağı kuruluştan onay alınabilmesi için ön-yazı yazılabilir.

 

 • 29.09.2020 tarih ve 2020/20 sayılı komisyonumuzun aldığı karar neticesinde etik kurul tarafından iletilen düzeltmelerin otuz gün içerisinde tamamlanarak kurul sekretaryasına iletilmesinin esas olduğuna, haklı bir nedenin varlığı halinde bu sürenin önceden yazılı olarak bildirilmesi şartıyla otuz gün daha uzatılabileceğine, belirtilen sürelerde düzeltmelerin tamamlanmaması halinde başvuru mevcut dosya üzerinden karara bağlanacağına ve bu konunun dosya başvuru sahiplerinin dikkatine sunulduğunu belirtiriz.
        
 • KONTROL LİSTESİ EKSİK OLAN ARAŞTIRMALAR DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.