Duyurular
2019-2020 Akademik Yılı Farabi Değişim Programı Giden Öğrenci İlanı

2019-2020 Eğitim – Öğretim Yılı Farabi Öğrenci Değişimi Programı Başvuru ve Süreç Takvimi

İzmir Demokrasi Üniversitesi Tarafından Farabi Değişim Programı Giden Öğrenci Başvurularının Alınması1-15 Mart 2019
Başvurulara İlişkin Belgelerin Kurumlar Arası Son Gönderilme Tarihi4 Nisan 2019
Değişime İlişkin Sonuçların Açıklanması25 Nisan 2019
Öğrenim Protokollerinin Düzenlenmesi ve Oryantasyon Son Tarihi9 Mayıs 2019
YÖKSİS üzerinden YÖK’e Başvuru Sayılarının İletilmesi (Son Gün)16 Mayıs 2019

Farabi Değişim Programı Nedir?

Kısaca “Farabi Değişim Programı” olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs, öğretim üyelerine de ek ders ödemesi yapılmaktadır.

Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının oluşturduğu “Yönetmelik ve Esas ve Usuller” ile ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

Farabi Değişim Programına Kimler Katılabilir?

Farabi Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine örgün eğitim verilen yükseköğretim kurumlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilir.

Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim Programından yararlanamaz. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.

Öğretim Üyesi değişimi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının aldığı karar ile (2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren durdurulmuştur.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 30.01.2013 tarihli kararına göre, Tıp Fakültesi 6’ncı sınıf (intörn) öğrencilerinin 2013-2014 Eğitim Öğretim yılından itibaren Farabi Değişim Programından faydalandırılması ikinci bir karara kadar durdurulmuştur.

Ayrıca tutuklu ve hükümlüler Farabi Değişim Programından yararlanamazlar.

 

Farabi Değişim Programından Yararlanmak İsteyen Bir Öğrenci Gittiği Kuruma Öğrenim Ücreti Öder Mi?

Öğrenciler Farabi Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kayıtlarının bulunduğu kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak katkı paylarını ya da öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca bir eğitim öğretim ücreti ödemezler.

Değişime katılan öğrenciler kayıtlarını donduramazlar.

Farabi Değişim Programı kapsamında gelen öğrenci, gidilen yükseköğretim kurumu öğrencilerinin, öğrenci katkı payı dışındaki mali yükümlülüklerine tabidir.

 

İkinci Kez Farabi Öğrenci Değişim Programı Faaliyeti ve Süresi

Öğrenciler her bir eğitim öğretim kademesinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora kademelerinin her biri ayrı eğitim öğretim kademesini ifade eder.) birer defa Farabi Değişim Programı değişimine katılabilirler. Ancak, bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca sadece bir defaya mahsus ve sadece bir eğitim öğretim kademesinde ve aynı eğitim öğretim yılı içerisinde olmak üzere, en az bir, en fazla iki yarıyıl burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilir.

Üniversitelerle kaç yarıyıl için öğrenci değişimi yapılacağı (bir veya iki yarıyıl) üniversiteler arasında yapılan protokollerle belirlenmektedir. Bu sürelere ve üniversite ile değişim gerçekleştirilebilecek programların bilgisine bu duyurunun ekinde yer alan 2019-2020 Değişim Programı Güncel Protokol Listesinden ulaşılabilecektir.

 

 

Başvuru Şartları

Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilmek için başvuran öğrencilerde aranacak asgarî şartlar şunlardır:

 1. a) Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması,
 2. b) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması,
 3. c) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması.
 4. d) Aynı eğitim öğretim kademesinde daha önce Farabi Değişim Programı değişimine katılmamış olmak. (Hastalık, kaza ve benzeri mazeret nedenlerine bağlı olarak değişimden faydalanamayan ve mazereti yükseköğretim kurumunca uygun görülen öğrenciler hariç.)
 5. e) Gidilecek yükseköğretim kurumunun ilgili programında eğitim dili kısmen veya tamamen yabancı dil ise ilgili dilde yeterliliği gösteren belgeye sahip olması gerekir. (Gidilecek üniversitenin Farabi duyurularında yer alan bölümlerin yabancı dil şartları incelenmelidir.)
 • 100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıklarında, bu konuya ilişkin YÖK kararları esas alınır.
 • Öğrencinin alttan dersi olması programdan faydalanmasına engel değildir.
 • Yatay ve dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz bir not ortalaması oluşmamış öğrencilerin geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalaması dikkate alınır.
 • Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.
 • Tıp Fakültesi 6’ncı sınıf (intörn) öğrencileri Farabi Değişim Programı’ndan faydalanamazlar.
 • Tutuklu ve hükümlüler Farabi Değişim Programından yararlanamazlar

Öğrenci Değişimi Başvurularının Değerlendirilmesi

Yükseköğretim kurumu, YÖK Yürütme Kurulu tarafından kendisine tahsis edilen kaynak miktarını dikkate alarak, gerçekleştirmiş olduğu ikili protokoller kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarına gidecek veya diğer yükseköğretim kurumlarından gelecek öğrenci sayısını ve dağılımını belirler. Yükseköğretim kurumları, Farabi Değişim Programı Protokolü imzalamadan, Farabi Değişim Programına katılmak üzere öğrenci seçemezler.

Değerlendirmede, gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili Türkçe ise, değerlendirmede, başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her bir program için not ortalamaları sıralanarak seçim yapılır.

Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise, değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuruda bulunan öğrencinin not ortalamasının % 50’si ile eğitimde kullanılan yabancı dile ilişkin seviyesini gösteren yabancı dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak, her bir program için öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması sıralanarak seçim gerçekleştirilir.

Not sistemi yüz üzerinden hesaplanan notların dörtlük sistemdeki karşılıklarında, bu konuya ilişkin YÖK kararları esas alınır.

Başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerin başvuruları kurum Farabi koordinasyon ofislerince İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitülerin Farabi Programından sorumlu bölüm/Fakülte koordinatörlerine değerlendirilmek üzere gönderilir.

Sonuçlar her iki yükseköğretim kurumunun ilgili internet sayfalarında Farabi Değişim Programı çalışma takviminde belirtilen tarihlere göre ilan edilir.

İlgili Akademik yıl için YÖK tarafından Üniversitelere tahsis edilen toplam bütçe belli olana kadar başvurusu kabul edilen öğrenciler kurum Farabi koordinasyon ofisleri tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına “aday öğrenci” olarak bildirilir. Başvurular YÖK Farabi Koordinasyon Birimi tarafından incelenip değerlendirilerek Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile resmiyet kazanır.

Özel Burslu ya da Burssuz Öğrenci Değişimi

Öğrenci değişimi için kendilerine ayrılan ödeneğin yetersiz kalması durumunda, yükseköğretim kurumları, Farabi Değişim Programı protokollerinde değişim için yeterli öğrenci kontenjanları bulunması şartıyla, kendi imkânlarını ya da başka kaynakları kullanarak öğrenci değişimini özel burslar yoluyla gerçekleştirebilecekleri gibi talep olması durumunda burssuz olarak öğrencilerin Farabi Değişim Programı faaliyetlerinden yararlanmasını da sağlayabilirler. Özel burslu ya da burssuz yararlanmak isteyen öğrencilerin de belirtilen başvuru şartlarını taşımaları ve belirtilen başvuru süreçlerinden geçmiş olmaları gerekmektedir.

Hareketlilikten burssuz olarak (kendi imkanları ile) yararlanmak isteyen öğrenciler, başvuru belgelerine ilaveten bu taleplerine ilişkin dilekçelerini ilgili Farabi bölüm koordinatörlerine teslim etmelidirler. Öğrencinin talebine ilişkin dilekçesi Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Kurul Kararı ile Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi’ne iletilir.

 

Burslar ve öğrenime ilişkin diğer hususlar:

Farabi değişim programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder ve kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler ve gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim-öğretim ücreti ödemezler.

Farabi Değişim Programı kapsamında burslu Farabi Değişim Programı lisans öğrencisine, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının bir buçuk katına kadar, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenir. Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs tutarının %70’i belirlenen süre boyunca aylıklar halinde ödenir. Öğrencinin geri kalan burs tutarının ödemesi yapılırken, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin almakla yükümlü olduğu tüm derslerin toplam kredisine oranı esas alınarak yapılır.

Gidilecek yükseköğretim kurumundan kabul belgesi alan öğrenciler, Farabi Değişim Programı öğrencisi yükümlülüklerini üstlenmiş sayılırlar. Kabul belgesi aldığı halde gidilecek yükseköğretim kurumunda mazeretsiz olarak öğrenime başlamadığı tespit edilen öğrencilerin bursları kesilir. Varsa yapılan ödemelerin iadesi talep edilir. Bu durumdaki öğrenciler hiçbir eğitim kademesinde bir daha burslu ya da burssuz Farabi Değişim Programı öğrencisi olamazlar.

Kabul Belgesi almış Farabi Değişim Programı öğrencileri kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda süresi içerisinde kayıtlarını yenilemekle yükümlü oldukları gibi, kayıt yenileme döneminde gidecekleri yükseköğretim kurumlarına da kayıtlarını yaptırırlar.

2019-2020 Akademik Yılı Farabi Değişim Programı Süresince Burslar

18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik” ile “Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller” çerçevesinde; 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında değişime katılacak tüm öğrencilere aylık burs miktarının 4 ay süre ile 600,00 TL olarak belirlenmesine, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 06.02.2019 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

Staj haricinde, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşlarında çalışanlar ile özel sektörde sürekli ücrete tabi istihdam edilen öğrencilere Farabi Değişim Programı kapsamında değişim gerçekleştirmeleri halinde söz konusu program kapsamında herhangi bir burs ödemesi yapılmamaktadır. Bu nedenle programa başvuru yapmak isteyen öğrenciler herhangi bir kamu veya özel teşebbüste çalışılmadığını gösteren resmi geçerliliği olan bir belge ile Çalışma ve Bildirim Dilekçesini henüz başvuru aşamasında kayıtlı oldukları Üniversite Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletir.

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GİDEN ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ:

Giden Öğrenci Başvuru Belgeleri

Başvuru yapacak öğrenciler, başvuru yapmak istediği üniversite ile üniversitemizin anlaşması olup olmadığını, başvuru öncesinde gidilecek yükseköğretim kurumundaki derslerin denkliğinin olup olmadığı ve ilan edilen kontenjanları gidilecek üniversitenin web sayfasından kontrol etmelidir.

Başvuru yapacak öğrenciler, gidilecek üniversitede alınacak dersleri, Bölüm Koordinatörü ya da Ders Danışmanı ile kontrol etmelidir. Daha sonra, doldurulacak Aday Öğrenci Başvuru Formu’nu imzalayarak aşağıda belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte Farabi Kurum Koordinatörlüğü’ne teslim etmelidir.

 1. İmzalı ve resimli ‘Aday Öğrenci Başvuru Formu’ (2 adet) (Ekler bölümünde yer almaktadır.)
 2. Öğrenci Belgesi (2 adet)
 3. Güncel Transkript (2 adet)
 4. Yabancı dil düzeyini gösteren belge (2 adet) (Bu belge, gidilecek yükseköğretim kurumundaki bölümde, eğer eğitim kısmen ya da tamamen yabancı dilde ise istenir. Gidilecek yükseköğretim kurumları tarafından öğrencilerin yabancı dil sınavına girmesi de talep edilebilir. Başvurulan üniversitenin yabancı dil koşulu web sayfasından kontrol edilmelidir.).
 5. Çalışma ve Bildirim Dilekçesi (ekler bölümünde yer almaktadır.)

Önemli Bilgiler:

Aday Öğrenci Başvuru Formu, bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Formdaki fotoğraf kısmına bilgisayar ortamından fotoğraf yerleştirilebilir ya da vesikalık fotoğraf yapıştırılabilir. Bilgisayar ortamında doldurulmayan belgeler kabul edilmeyecektir.

Sınıf kısmına, şu anda öğrenim görülen sınıf değil, program ile öğrenim görülecek sınıf yazılmalıdır.

Başvurularda tek tercih alınacaktır.

* Eksik evrak ile yapılan ve imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır.

Giden Öğrenci Başvurularının Değerlendirilmesi

Başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerin başvuru belgeleri Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi tarafından Farabi Değişim Programı çalışma takvimine uygun olarak ilgili tarihlere kadar anlaşmalı yükseköğretim kurumlarına iletilir.

Öğrencilerin ayrıca gidilecek üniversitelerin başvuru koşulları ve sonuçlarına ilişkin ilanları ilgili üniversitelerin internet sayfalarından takip etmeleri gerekmektedir. Giden öğrenci değerlendirme sonuçları Üniversitemiz internet ana sayfasında (www.idu.edu.tr) ilan edilecektir.

2019-2020 Akademik yılı için YÖK tarafından Üniversitemize tahsis edilecek olan toplam bütçe henüz belli olmadığı için başvurusu kabul edilen öğrenciler İzmir Demokrasi Üniversitesi Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına “aday öğrenci” olarak bildirilecektir. Başvuru talepleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından değerlendirilecek ve Üniversitemiz için belirlenecek bütçe doğrultusunda başvurusu onaylanan öğrenciler üniversitemize bildirilecektir. Bu doğrultuda kabul alan ve öğrenim protokolleri onaylanan Üniversitemiz öğrencileri ile yükümlülük sözleşmesi imzalanabilecektir.

 

EKLER:

Aday Öğrenci Başvuru Formu

Çalışma ve Bildirim Dilekçesi

2019/2020 Farabi Değişim Programı Güncel Protokol Listesi

Farabi Değişim Programı YÖK Yönetmeliği

YÖK Yürütme Kurulu Kararı