Af Yatay Başvuruları (7143)

AF YATAY BAŞVURULARI HAKKINDA (7143)

 

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Öğrenci Affına İlişkin Bilgilendirme Yazısı

 

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 7143 sayılı kanunun 15 inci maddesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen “GEÇİCİ MADDE 78 Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44. Maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

 

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

 

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

 

 

BAŞVURU TARİHLERİ VE İSTENİLEN BELGELER

 

 

Af Yatay Başvuru Tarihleri: 19.09.2018- 25.09.2018

Af Yatay Yabancı Dil Sınavı: 27.09.2018

Af Yatay Sonuçlarının İlanı : 01.10.2018

Af Yatay Kayıt Tarihleri :  02.10.2018-05.10.2018

 

Başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına / İlgili Enstitüye şahsen veya  noter vekaleti  ile yapılabilir.

 

Yukarıda belirtilen süreler dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

 

Başvuruda İstenen Belgeler

 

– İlişiğinin kesildiği Üniversiteye, 7143 sayılı Kanun’un 15 inci maddesi ile 2547 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 78 kapsamında kayıt yaptırdığına dair belge.
– Kimlik/Pasaport fotokopisi (başvuru sırasında belge asıllarının yanınızda bulunması gerekmektedir)
– Yerleştirme Sonuç Belgesi

– İkametgah Belgesi veya çalışılan iş yerinden alınacak resmi belge
– Eski öğrenciliği süresince almış olduğu dersler var ise bu derslere ait onaylı ders içeriği ve   onaylı transkript
– Yabancı dil bilgisi aranan lisansüstü programlara başvuracaklar için yabancı dil belgesi

 

 

Kayıt Yenileme/Ders Seçme;
Af başvurusundan yararlanarak kayıtlanan öğrencilerin, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında eğitime başlayabilmeleri için ilgili birimlerce ilan edilecek tarihlerde ayrıca kayıt yenileme/ders seçmeleri gerekmektedir.

Diğer Hususlar;
Kayıtları yapılan öğrenciler yürürlükteki yönetmelik ve mevzuatlara tabi olacaklardır.
Kayıt hakkı kazananların yerleştirildikleri programlarda zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi bulunması halinde, kayıt tarihinden sonra belirlenecek tarihte yabancı dil yeterlik sınavına alınacaklardır. Sınavda başarısız olan öğrenciler, İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları hükümlerine tabi olacaklardır. Eşdeğer yabancı dil sınav sonucu olanların belgeleri, İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından değerlendirilecektir.
Lisansüstü programlara yatay geçiş başvurusu yapacakların, İzmir Demokrasi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir.

 

 

 Dilekçe için Tıklayınız..