Sosyal Bilimler Enstitüsü 2018 Bahar Yarıyılı Tezli Yüksek Lisans Başvuruları

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemiz, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finansman Tezli Yüksek Lisans Programına 2017–2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında aşağıda belirtilen sayıda öğrenci alınacaktır.

 

ANABİLİM DALIKONTENJANLAR 
 

 

TEZLİ

 

 

YATAY GEÇİŞ

ÖZEL ÖĞRENCİ

ALES PUAN TÜRÜ

 AÇIKLAMA

 (Yabancı Dil Şartı Aranmamaktadır)

YLYLYL
İşletmeMuhasebe ve Finansman15105EAİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde okutulan bölümleri barındıran fakülteler ile İşletme veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak

 

NOT: Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programlara kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Bu durumda başvurdukları tespit edilen öğrencilerin kesin kayıt yaptırsalar dahi kayıtları silinir.

 

BAŞVURU TARİHLERİ: 29 Ocak-15 Şubat 2018

 

Adayların başvuru tarihlerinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen ya da noter onaylı vekâletle Enstitüye başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta ile müracaatlar kabul edilmez. Eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

MÜLAKAT TARİHİ (Tezli Yüksek Lisans): 19 Şubat 2018-Pazartesi Saat: 10:00

Mülakat ilgili Anabilim Dalında yapılacaktır.

 

KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN İLANI: 22 Şubat 2018-Perşembe Saat: 15:00

 

BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYIT TARİHİ: 26-28 Şubat 2018        

                                                                                                            

YEDEK İLAN EDİLENLER İÇİN KESİN KAYIT TARİHİ: 01-09 Mart 2018

 

Enstitü Anabilim Dalında ilan edilen kontenjandan fazla sayıda aday, lisansüstü sınavı değerlendirme koşullarındaki başarı notunu sağlaması halinde, “yedek” olarak belirtilir. Yedek olanlar, kesin kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayanların yerine, not sıralaması dikkate alınarak kesin kayıtlarını belirtilen tarihte yaptırabilirler.

 

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARI: 26 Şubat-02 Mart 2018 Pazartesi

Özel Öğrenci Statüsünde ders almak isteyenler, İşletme Anabilim Dalı Başkanlığına başvuru yapacaklardır.

 

 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • Mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi (Aslı gösterildiği takdirde Enstitümüz tarafından da onaylanabilir.),

Öğrenimlerini Yurtdışında tamamlamış olanlar almış oldukları Lisans Diplomaları veya Mezuniyet Belgeleri için Yükseköğretim Kurulu’ndan alacakları denklik belgesini de mezuniyet belgesi ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

 • 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi (Aslı gösterildiği takdirde Enstitümüz tarafından da onaylanabilir.),
 • Onaylı veya E-Devlet üzerinde alınmış transkript. (Diploma eki transkript olarak değerlendirilmemektedir.)
 • İlgili üniversitenin harfli veya 4.00’lük sisteminin 100 (yüz) üzerinden karşılığını belirten resmi belge eklenmelidir. Eklenmediği takdirde Yükseköğretim Kurulu’nun dönüşüm tablosu kullanılacaktır.),
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi (Başvurduğu programın puan türünün en az 55 (elli beş) standart puan olması gerekir.)
 • Yüksek Lisansa başvuruda yabancı dil yeterlik şartı aranmaz. Ancak dil puanı başarı puanına %10 etki eder.
 • Özgeçmiş,
 • Yatay geçiş yolu ile gelmek isteyen öğrencilerin şahsen bir dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Dilekçe ekine halen yüksek lisansa devam ettikleri enstitüden aldıkları öğrenci belgelerini ve transkriptlerini eklemeleri gerekmektedir.

 

NOT: Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olan ya da ilgili program için belirlenmiş kriterleri haiz olmadığı belirlenen adayların başvuruları değerlendirme dışı bırakılır ve bu adaylarla ilgili olarak adli makamlara suç duyurusunda bulunulur.

 

LİSANSÜSTÜ SINAVI DEĞERLENDİRME KOŞULLARI

 

A) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı notunun hesaplanmasında; Yabancı dil belgesi teslim eden öğrenciler için ALES puanına % 50, lisans mezuniyet notuna % 20, mülakat/yetenek ve/veya yazılı sınav sonucuna % 20 ve yabancı dil puanına %10 ağırlık

 

B) Yabancı dil puanının başvuru koşulu olarak aranmadığı programlarda başarı notunun hesaplanmasında ALES puanına % 50, lisans mezuniyet notuna % 25, mülakat/yetenek ve/veya yazılı sınav sonucuna %25 ağırlık

Mülakat/yetenek ve/veya yazılı sınav sonucundan 50 puanın altında alan aday başarısız sayılır.

 

Yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için başarı notunun en az 65 olması gerekir.

 

a) YATAY GEÇİŞ

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlarına enstitü yönetim kurulunun kararı ile yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yolu ile başvuran öğrencinin başvuru dosyası ilgili anabilim/anasanat dalı görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenciye bu Yönetmelikteki danışman atama koşullarına uygun olarak enstitü yönetim kurulu kararı ile bir danışman atanır.

 

b) ÖZEL ÖĞRENCİ

 • Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının onayı ile enstitüye kayıtlı en az bir lisansüstü öğrencinin seçmiş olduğu lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz; ancak Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar.
 • Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.
 • Özel öğrenci kontenjanını, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı lisansüstü kontenjanlarıyla birlikte önerir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Müracaatların belirlenen kontenjanlardan fazla olması durumunda tezli yüksek lisans programı için lisans düzeyindeki, doktora ve sanatta yeterlik programları için tezli yüksek lisans düzeyindeki başarı not ortalamasına göre ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile sıralama yapılır. Kabul edilen öğrencilerin alacağı dersler ve programa kabulü enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
 • Özel öğrenciler, her yarıyılın başında kontenjanlara başvurmak ve başvuruları kabul edilmesi halinde alacakları derslerin ücretlerini Üniversiteye ödeyerek kayıt yaptırmak zorundadırlar.
 • Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.
 • Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde o ders için ödedikleri ücret iade edilmez.
 • Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak talepleri halinde aldıkları dersleri ve notları gösteren özel öğrencilik statüsünü de belirten bir belge verilebilir.

 

İletişim bilgileri:

Adres: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlük Binası Sosyal Bilimleri Enstitüsü 1.Kat– Üçkuyular Mahallesi Gürsel Aksel Bulvarı No:12-14 Karabağlar-İZMİR

Tel: 0 (232) 260 10 01-03 (Dahili: 612)

E-posta: sbe@idu.edu.tr

 

SBE Tezli Y.L. BAŞVURU FORMU

SBE Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi

SBE Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi