Üniversitemiz Öğrencilerinin Dikkatine Mazeret Sınavı Hakkında
Üniversitemiz Öğrencilerinin Dikkatine;
 Ara sınavlara, mazereti nedeniyle giremeyen öğrencilerin mazeret sınavına girebilmeleri için;
Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19. maddesinin birinci fıkrası” uyarınca
Hastalık Raporu vb. mazeretini gösterir belgeyi aldığı tarihten itibaren on beş iş günü içerisinde dilekçe ile birlikte
Fakülte Dekanlığı Yazı İşleri Birimine vermeleri gerekmektedir.